NAZIV PROJEKTA:

“Uspostava mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog otpada – BUILDER d.o.o.”

KORISNIK:

BUILDER d.o.o., Ante Starčevića 120, HR-21300 Makarska

OPIS:

Projekt obuhvaća nabavku, montažu i testiranje mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog otpada s područja Splitsko-dalmatinske županije. Uz nabavku mobilnog postrojenja projekt predviđa i provođenje aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta i o održivom gospodarenju otpadom. Mobilno postrojenje će se prema potrebi montirati na lokacije nastanka većih količina građevnog otpada na području obuhvata projekta. Smještaj i servisiranje postrojenja je predviđeno na lokaciji Bare-Imotski.

Navedeno mobilno postrojenje se sastoji od sljedećih mobilnih strojeva/opreme:

  1. Reciklamer
  2. Rotaciona drobilica
  3. Sijačica
  4. Utovarivač
  5. Bager

Oprema će se isporučivati na lokaciju mobilnog postrojenja, te će se ista biti montirana, podešena i testirana, odnosno za istu će se dokazivati valjanost prije konačnog preuzimanja. Prije početka rada mobilnog postrojenja ishoditi će se dozvola za gospodarenje otpadom.

REZULTAT: Uspostavljeno mobilno postrojenje za obradu/recikliranje građevnog otpada – BUILDER d.o.o. koje se sastoji od navedenih strojeva

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 10.671.225,00 kn

IZNOS SUFINANCIRANJA EU: 7.469.857,50 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 10. studenog 2020. do 10. travnja 2022.

KONTAKT OSOBE:

Marin Bašić, direktor
builder.makarska@gmail.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Korisnika – BUILDER d.o.o., te ne odražava stavove Europske unije.

www.strukturnifondovi.hr